βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

ArthroMicroPerMed

ArthroMicroPerMed - T1ΕΔΚ-04567

«Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-04567)»

Στα πλαίσια του έργου ArthroMicroPerMed- T1ΕΔΚ-04567 συνδυάζονται η εξατομικευμένη ιατρική θεραπεία (PersonalizedMedicin) για φθορές αρθρώσεων (Arthro) με ταυτόχρονη έγχυση νέων "ευφυών" βιοϋλικών και βλαστοκυττάρων απομονωμένων από ισχίο ή γόνατο για "αρθρο-νέο-γένεση"  καθώς    επίσης    η    μελέτη    επίδρασης   μεταβολιτών τουμικροβιώματος (Micro) στην γένεση της οστεοαρθρίτιδας.

Παρασκευάστηκαν βιο-ικριώματα με πρωτεϊνική μηχανική τα οποία συνδυάζουν την ελαστικότητα και την μηχανική αντοχή ελαστίνης και φιβροϊνης του μεταξιού, αντίστοιχα.
Τα"ευφυή" βιοϋλικά είναι επαναλαμβανόμενα μοτίβα πορώδεις διασυνδεδεμένες υδροπηκτές αποτελούμενες από συγκεκριμένων περιοχών των προαναφερθέντων πρωτεϊνών ("recombinamer"), με ικανότητα "αυτο-οργάνωσης" και σε σύντηξη με
α) πεπτίδια της ΒΜP7 (BoneMorphogenetic Protein-7) και του TGFb (Transforming Growth Factor b) που προάγουν τη χονδρογένεση, και με
β) πεπτίδια κολλαγόνου και λαμινίνης – γνωστά από τη διεθνή βιβλιογραφία- για την προσέλκυση των ομόλογων βλαστοκυττάρων. Το υλικό αυτό είναι ενέσιμο και διαθέτει επιπρόσθετα "θέσεις" αλληλεπίδρασης ηπαρίνης, απαραίτητου συστατικού της εξωκυττάριας μήτρας (ECM).
Η καινοτομία αυτών των "ευφυών" υλικών έγκειται επίσης στην ιδιότητά τους να "προειδοποιούν" για βακτηριακές μολύνσεις με αλλαγή χρώματος της υδροπηκτής μέσω του βιομιμητικού πολυμερικού αισθητήρα ο οποίος αποτελείται από λιπιδικά νανοσωματίδια που εσωκλείουν poly-diacetylene (PDA) και φθορίζουσες χρωστικές, συστατικά μη τοξικά για τα κύτταρα και τον οργανισμό γενικότερα.
Τα καινοτόμα αυτά ικριώματα επάγουν την χονδρογένεση μεσεγχυματικών κυττάρων τόσο σε κυτταροκαλλιέργειες όσο και μετά την έγχυσή τους με μεσεσεγχυματικά κύτταρα -παρασκευασμένα από την συμμετέχουσα εταιρεία BioHellenika -σε γόνατο/ισχίο μικρών ζώων.

Μία άλλη σημαντική καινοτομία του ArthroMicroPerMed είναι η μελέτη της επίδρασης του  μικροβιώματος  τόσο  στα  νέα  βιομιμητικά  υλικά  όσο  και  στην  πρόληψη /"εξατομικευμένη θεραπεία" της οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ). Η μελέτη της επίδρασης συγκεκριμένων βακτηριακών μεταβολιτών SCFA (Short Chain Fatty Acids) μικρής αλυσίδας λιπαρών οξέων σε πιθανή γένεση / εξέλιξη της νόσου έγινε με μικρο-βιο-αντιδραστήρα που κατασκευάστηκε από την συμμετέχουσα εταιρεία BD Inventions και επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάπτυξη βακτηρίων σε συνθήκες βέλτιστης ανάπτυξής τους και χονδροκυττάρων σε παρακείμενες διαχωριζόμενες μικροκυψελίδες.
Η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα των βιο-ικριωμάτων μελετήθηκε και με in vivo προγραμματισμένες κλινικές μελέτες σε μικρά ζώα με οστεοαθρίτιδα με έγχυση του καινοτόμου υλικού και παρακολούθηση/μελέτη πορείας της θεραπείας.