βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Μέθοδοι Συντήρησης των Βλαστικών Κυττάρων

ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΑΣΚΟΥΣ  ΚΑΙ ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ

Υπάρχουν δύο τρόποι αποθήκευσης των βλαστικών κυττάρων. Η αποθήκευση σε ατμούς υγρού αζώτου, ή μέσα στο υγρό άζωτο. Επίσης υπάρχουν δύο συσκευασίες αποθήκευσης, οι κρυοασκοί και τα κρυοφιαλίδια. Το υλικό κατασκευής και των δύο είναι όμοιο, ανθεκτικό στη θερμοκρασία των -1960C. Οι δύο συσκευασίες διαφέρουν ως προς το μέγεθος και το σχήμα.

Η Biohellenika έχει όλες τις κατάλληλες υποδομές σε εξοπλισμό και σε επιστημονικό προσωπικό για  να κάνει και τους δύο τρόπους φύλαξης, σε κρυοασκό ή κρυοφιαλίδιο. 

Με βάση την ΥΑ της 23/3/2017 το  Υπουργείο Υγείας για τη φύλαξη των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων επιβάλλει αποκλειστικά τη χρήση των κρυοασκών. Για λόγους ενημέρωσης παραθέτουμε τις διαφορές μεταξύ των δύο τρόπων φύλαξης. 

Η χρήση των κρυοασκών περιορίζει τον αριθμό των χρήσεων των βλαστοκυττάρων σε μία, ενώ τα κρυοφιαλίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μία φορές ανάλογα με τη θεραπεία και το βάρος του ασθενούς.

Οι κρυοασκοί φυλάσσονται σε ατμούς υγρού αζώτου, διότι λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους τους και του σχήματος τους είναι εύθραυστοι κατά την απόψυξη. Η ευθραυστότητα των κρυοασκών αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χρήση τους. 3,5% έως 9,6% των ασκών σπάζει κατά τη διάρκεια της απόψυξης και στο 75% η ρήξη αφορά κρυοασκούς κρυοσυντηρημένους για διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών, (Khuu et al, Cytotheraphy 2002, 4 (6): 539-540. Σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής προτείνει τον ανασχεδιασμό των ασκών κρυοκατάψυξης με ανθεκτικότερα υλικά, αλλά μέχρι τότε πιθανόν να προταθεί ελάττωση του χρόνου κρυοσυντήρησης σε ασκούς (Thyagarajan B, Berger M, Sunstad D, McKenna DH Transfusion 2008, April16).Τα κρυοφιαλίδια στην Biohellenika φυλάσσονται με ασφάλεια κάτω από την επιφάνεια του υγρού αζώτου και μέχρι σήμερα  δεν έχει ποτέ διαπιστωθεί αλλοίωση του τοιχώματός τους. Εξωτερικά το κάθε ένα κρυοφιαλίδιο καλύπτεται με κρυοανθεκτική μεμβράνη (cryoflex) και integrally attached τοποθετούνται σε μεταλλικό κουτί το οποίο φυλάσσεται στο υγρό άζωτο. Το κάθε κρυοφιαλίδιο όπως και το εξωτερικό μεταλλικό κουτί φέρουν τυπωμένο σε ειδικό ανθεκτικό χαρτί το μοναδικό bar coat για κάθε δείγμα σε γραμμικό κώδικα και το όνομα των γονέων. Κάθε μεταλλικό κουτί αντιστοιχεί σε ένα δείγμα. Για κάθε δείγμα φυλάσσονται τρία  κρυοφιαλίδια των 2 ml και δύο κρυοφιαλίδια απόψυξης. Ο τρόπος αυτός φύλαξης έχει εγκριθεί από την ΑΑΒΒ και έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 13485, (Broxmeyer HE, Lee MR, Hangoc G, Cooper S, Prasain N, Kim YJ, Mallett C, Ye Z, Witting S, Cornetta K, Cheng L, Yoder MC. Blood. 2011 May 5;117(18):4773-7. Epub 2011 Mar 10. Hematopoietic stem/progenitor cells, generation of induced pluripotent stem cells, and isolation of endothelial progenitors from 21- to 23.5-year cryopreserved cord blood).

Η φύλαξη των κρυοφιαλιδίων μέσα στο υγρό άζωτο εξασφαλίζει σταθερή και αδιατάρακτη θερμοκρασία συντήρησης για τα κύτταρα, ενώ η φύλαξη των ασκών στους ατμούς υγρού αζώτου υπόκειται σε μεταβολές της θερμοκρασίας, ανάλογα με το ύψος πάνω από την επιφάνεια του αζώτου και τους χειρισμούς που γίνονται καθημερινά στο δοχείο φύλαξης.

Οι μακροχρόνιες μεταβολές της θερμοκρασίας φύλαξης οδηγούν σε ελάττωση της βιωσιμότητας των κυττάρων.

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΤΜΩΝ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

ΑΤΜΟΣ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ

Φτηνότερη μέθοδος (πληρείται μόνο το κάτω μέρος του δοχείου)

Χρησιμοποιεί περισσότερο άζωτο

Πιθανά φαινόμενα στιγμιαίας θέρμανσης (Transient Warming Events)

Σταθερότητα θερμοκρασίας

Ασφαλές για αποστειρωμένη αποθήκευση

Αποδεδειγμένο ενδεχόμενο μόλυνσης μεταξύ των ασκών και του περιεχομένους τους

Η μακροβιότητα των κυττάρων δεν έχει μελετηθεί

Επιβεβαιωμένη μακροβιότητα των κυττάρων

Πηγή: http://www.eae.gr/new/LASCM2.pdf

Σχεδίαση Δικτύου Δημοσίων Τραπεζών Ομφαλικών Μοσχευμάτων στην Ελλάδα, σελ. 186

Η χρήση των ασκών έχει αρχίσει από το 2000 και μετά, για τις ανάγκες των δημοσίων τραπεζών, όπου οι εφαρμογές περιορίζονται στη θεραπεία ασθενειών του αιμοποιητικού συστήματος, και κυρίως της λευχαιμίας. Η χρήση των ασκών δεν απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, συντομεύει χρονικά τη διαδικασία, διατηρεί μεγάλο αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων, ο οποίος ευθύνεται για το μεγάλο τελικό όγκο κατάψυξης και απώλεια σημαντικού αριθμού βλαστοκυττάρων. Η παραμονή των ερυθρών αιμοσφαιρίων περιορίζει τη χρήση των βλαστοκυττάρων μεταξύ ατόμων ίδιας ομάδας αίματος.

Τα αυτόματα μηχανήματα για το διαχωρισμό των κυττάρων διατηρούν στον τελικό όγκο της κατάψυξης το 74% (Cepax) ή το 85% (Thermogenesis), του αρχικού αριθμού των βλαστικών κυττάρων, Επίσης ένα σημαντικό μειονέκτημα του τρόπου αυτού διαχωρισμού των βλαστοκυττάρων είναι ότι ο μεγάλος όγκος κατάψυξης απαιτεί και μεγαλύτερες ποσότητες της κρυοπροστατευτικής ουσίας, DMSO, η οποία δρα φαρμακευτικά στον ασθενή και προκαλεί σοβαρές παρενέργειες. Για να χρησιμοποιηθούν τα κρυοφιαλίδια απαιτείται ο τελικός όγκος της κατάψυξης να είναι μικρός, ο διαχωρισμός των βλαστοκυττάρων να είναι πλήρης, ώστε να μην συλλέγονται άσχετοι κυτταρικοί πληθυσμοί, και η τελική ανάκτηση των βλαστοκυττάρων η μέγιστη δυνατή.  Ο καθαρός αυτός πληθυσμός των αιμοποιητικών κυττάρων επιτρέπει τις χρήσεις στην Αναγεννητική Ιατρική με τοπική χορήγηση των βλαστοκυττάρων σε όργανα.

Η  Biohellenika διαθέτει το ειδικό μηχάνημα ΑΧΡ Autoexpress Platfrom της Thermogenesis USA, και προσφέρει επίσης τη φύλαξη σε ασκούς κατόπιν δήλωσης των γονέων. Στις περιπτώσεις μεγάλου αρχικού δείγματος η Biohellenika κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς μπορεί να φυλάξει τα βλαστοκύτταρα σε δύο κρυοασκούς για να εξασφαλιστεί η φύλαξη σε δύο χώρους και η δυνατότητα χρήσεων δύο φορές.

Η φύλαξη σε κρυοφιαλίδια, κρίνεται αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη για μακροχρόνια φύλαξη, δεδομένου ότι ουδέποτε έχει παρατηρηθεί επιμόλυνση ή απώλεια δείγματος εξ αιτίας φύλαξης σε κρυοφιαλίδια 1, 2,3.  Τα δείγματα που φυλάσσονται στην Biohellenika είναι κατάλληλα για θεραπείες  τόσο αιματολογικών ασθενειών όσο και  εφαρμογών αναγεννητικής ιατρικής σε πολλαπλές δόσεις. Μέχρι σήμερα έχουν αποψυχθεί στα εργαστήρια της Biohellenika και έχουν χορηγηθεί χωρίς καμία απολύτως επιπλοκή 877 δείγματα διαφόρων τύπων βλαστοκυττάρων, μεταξύ αυτών 15 δείγματα ΟΠΑ.

Στα κρυοφιαλίδια φυλάσσονται μόνο τα εμπύρηνα κύτταρα του αίματος του ομφαλίου λώρου, μέσα στα οποία βρίσκονται τα βλαστοκύτταρα, μετά από την καθολική απομάκρυνση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Το πρωτόκολλο της Biohellenika, το οποίο δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό Cytotherapy 4:1-6, 2007 από την επιστημονική της ομάδα,  διατηρεί στον τελικό όγκο της κατάψυξης το 98% του αρχικού αριθμού των βλαστοκυττάρων.

Τέλος αποτελεί κοινό μυστικό ότι οι κρυοασκοί  συχνά υφίστανται ρήξη κατά τη συντήρηση, αλλά  κυρίως κατά την απόψυξη με καταστροφικά πολλές φορές αποτελέσματα για το δείγμα που φυλάσσεται σε αυτούς 4,5,6.

Η Biohellenika, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου της στην Ευρώπη αποτελεί σήμερα την πιο συχνή επιλογή των Ελλήνων γονέων που αποφασίζουν να φυλάξουν βλαστοκύτταρα. Η Biohellenika  έχει δημοσιεύει τα πρωτόκολλά της σε διεθνή περιοδικά του κλάδου 7,8,9,10,11 και κατέχει την τεχνογνωσία λήψης επιπλέον βλαστοκυττάρων με αποστράγγιση του πλακούντα, απομόνωσης θεραπευτικών βλαστοκυττάρων από διάφορους ιστούς και κυτταρικού πολλαπλασιασμού.

Σήμερα κατανοώντας την ανάγκη των πολλαπλών χορηγήσεων του ίδιου δείγματος, έχουν κατασκευαστεί ειδικές συσκευές αποθήκευσης, εύκολα αποσπώμενες η μία από την άλλη, ώστε το αρχικό δείγμα να μπορεί να φυλάσσεται εξ ολοκλήρου αλλά και να  χορηγείται και τμηματικά. Η Biohellenika έχει κατοχυρώσει με πνευματική ιδιοκτησία αυτόν τον τρόπο φύλαξης από το 2006 και θεωρήθηκε  πρωτοπόρος για αυτό το σύστημα φύλαξης, το οποίο είναι εγκεκριμένο από την ΑΑΒΒ. 

1.Microbial contamination of embryos and semen during long term banking in liquid nitrogen. Bielanski A, Bergeron H, Lau PC, Devenish J 2003, Cryobiology 46(2):146-52

2. Experimental evaluation of cross-contamination between cryotubes contained mouse 2-cell embryos and murine pathogens in liquid nitrogen tanks. Kyuwa S, Nishikawa T, Kaneko T, Nakagata N 2003, Exp Anim 52(1):67-7

3. Viral contamination of embryos cryopreserved in liquid nitrogen, Bielanski A, Nadin-Davis S, Sapp T, Lutze-Wallace Cryobiology  2000 40(2):110-6

4. A broken cord blood bag: placing the unit in a steile zip-lock bag before thawing prevents catastrophic events. Larrea L, Sanz G, Solves P, Mirabet V, Roig R 2008. Transfusion 48(7):1282-3

5. Catastrophic failures of freezing bags for cellular therapy products: description, cause, and consequences. Khuu HM, Cowley H, David-Ocampo V, Carter CS, Kasten-Sportec C, Wayne AS, Solomon SR, Bishop MR, Childs RM, Read EJ 2002, Cytotherapy 4(6);539-49

6. Loss integrity of umbilical cord blood unit freezing bags: description and consequences. Thyagarajan B, Berger M, Sumstad D, McKenna DH 2008, Transfusion 48 (6):1138-42.

7. N. Tsagias, K. Kouzi-Koliakos, V. Karagiannis, D.H. Alamdari, G.Koliakos  Time and temperature before processing influence the recovery of umbilical cord blood hematopoietic progenitors. Transfusion. 2007 Aug;47(8):1550-2.

8.G. Koliakos, D. Alamdari, N. Tsagias, K. Kouzi-Koliakos, E. Michaloudi, V. Karagiannis  A novel high-yield volume-reduction method for the cryopreservation of UC blood units. Cytotherapy. 2007 Oct 4;:1-6

9.Transplant Proc. 2009 Dec;41(10):4340-4. doi: 10.1016/j.transproceed.2009.09.053 Addition of adipose-derived stem cells in cord blood cultures stimulates their pluripotent differentiation.Tsagias N1Kouzi-Koliakos KKoliakos IKostidou EKaragiannis VDaniilidis AKoliakos G.

10.Mesenchymal cells isolation from Wharton’s jelly, in perspective to clinical applications Iro Koliakos, Nikos Tsagias and Vassilis Karagiannis. J Biol Res 16:194-201, 2011.

11.N.Tsagias, Iro Koliakos, M. Lappa, V. Karagiannis, and G. G. Koliakos. Placenta perfusion has hematopoietic and mesenchymal progenitor stem cell potential. Transfusion 2011. Ω 51, p: 976.