βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Επεξεργασία Δείγματος

Επεξεργασία δείγματος

Η εταιρεία εφαρμόζει κλειστή διπλή αυτοματοποιημένη διαδικασία διαχωρισμού με απομάκρυνση του συνόλου σχεδόν των ερυθρών αιμοσφαιρίων και επίτευξη μικρού τελικού όγκου κρυοσυντήρησης που επιτρέπει υψηλά ποσοστά βιωσιμότητας και ανάκτησης.

Επιτυγχάνεται έτσι προστασία του ασθενούς από την εκδήλωση των επιπλοκών της οξείας αιμόλυσης, και της τοξικής κρυοπροστατευτικής ουσίας (DMSO) και δίνει τη δυνατότητα τμηματικής κατάψυξης και πολλαπλών χρήσεων του δείγματος.

Σημειώνεται ότι η κατάψυξη μεγάλων όγκων οδηγεί σε απώλεια μεγάλου αριθμού βλαστικών κυττάρων κατά την απόψυξη, διότι στη φάση αυτή η τράπεζα θα υποχρεωθεί να προβεί στην έκπλυση των βλαστικών κυττάρων με σκοπό την απομάκρυνση του DMSO, και της ελεύθερης αιμοσφαιρίνης. Η κατάψυξη μεγάλων όγκων υποχρεωτικά οδηγεί στη χρήση πλαστικών ασκών κατάψυξης και κρυοσυντήρηση των βλαστικών κυττάρων σε ατμούς υγρού αζώτου, μεταβαλόμενης θερμοκρασίας.

Κρυοσυντήρηση

Η κρυοσυντήρησηγίνεται με ψηφιακά ρυθμιζόμενη, σταδιακήκατάψυξη των βλαστικών κυττάρων πριν την τοποθέτησή τους στο υγρό άζωτο. Η ανωτέρω διαδικασία εξασφαλίζει ομαλότερη, βαθμιαία μετάβαση σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερο αριθμό βιώσιμων βλαστικών κυττάρων.

Φύλαξη

Η Biohellenika έχει τη δυνατότητα της φύλαξης των βλαστικών κυττάρων είτε σε ασκό είτε σε πολλαπλά κρυοφιαλίδια. Η φύλαξη σε κρυοφιαλίδια  είναι εγκεκριμένη από την ΑΑΒΒ, είναι πνευματικά κατοχυρωμένη ως πνευματική ιδιοκτησία της από το 2006 και εξασφαλίζει τη δυνατότητα απόσπασης συγκεκριμένης ποσότητας βλαστοκυττάρων κάθε φορά  χωρίς να χρειάζεται  απόψυξη και επανακατάψυξη του ολικού δείγματος.  Οι ασκοί φυλάσσονται σε ειδικές μεταλλικές θήκες και σε ατμούς υγρού αζώτου λόγω της ευθραυστότητας που συχνά εμφανίζουν. Στα κρυοφιαλίδια φυλάσσεται καθαρός πληθυσμός βλαστοκυττάρων, χωρίς προσμίξεις ερυθρών αιμοσφαιρίων και η ποιότητα αυτή των κυττάρων θεωρείται άριστη για την τοπική χρήση εντός των ευπαθών  οργάνων. Λόγω του ελάχιστου αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων μπορούν αν χρησιμοποιηθούν και σε αδέλφια ή γονείς  με  διαφορετική ομάδα αίματος. Από την άλλη πλευρά οι κρυοασκοί χρησιμοποιούνται συνήθως από τις δημόσιες τράπεζες για τη θεραπεία της λευχαιμίας, σε ασθενείς οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ομάδα αίματος με τον δότη.

Η μακροχρόνια φύλαξη των βλαστικών κυττάρων γίνεται σε κρυοφιαλίδια και κάτω από την επιφάνεια του υγρού αζώτου σε σταθερή θερμοκρασία στους -1960C, σύμφωνα με το μόνο δημοσιευμένο πρωτόκολλο που απέδειξε έως σήμερα άριστη βιωσιμότητα των βλαστικών κυττάρων μετά από 23,5 χρόνια κρυοσυντήρησης, όταν δημοσιεύτηκε η μελέτη  (Broxmeyer et all, 2011 Mar.10, Blood). Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο τρόπος αυτός φύλαξης είναι ο μόνος ο οποίος εξασφαλίζει βιωσιμότητα για απεριόριστο χρονικό διάστημα και σήμερα ο πιστοποιημένος χρόνος φύλαξης είναι τα 31,5 έτη. 

Αντίθετα, οι δημόσιες τράπεζες φυλάσσουν μοσχεύματα με συγκεκριμένες ιστοσυμβατότητες, ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού, και ανακυκλώνουν τα δείγματα που φυλάσσουν κάθε 5 χρόνια. Δεν προχωρούν σε πλήρη διαχωρισμό των βλαστοκυττάρων, αλλά σε ελάττωση του όγκου μέσω της απόρριψης των υγρών στοιχείων και για το λόγο αυτό λαμβάνεται υπόψη και η ομάδα του αίματος όταν αναζητάται συμβατό μόσχευμα. 

Η Biohellenika φυλάσσει κάθε συλλογή βλαστικών κυττάρων σε διαφορετικά δοχεία φύλαξης και διαφορετικούς χώρους εντός της κρυοτράπεζας. Συγκεκριμένα κάθε ομφαλοπλακουντιακή μονάδα, μετά τον διαχωρισμό των βλαστοκυττάρων,  φυλάσσεται σε τέσσερα διαφορετικά δοχεία υγρού αζώτου. Οι χώροι φύλαξης είναι απόλυτα ασφαλείς, παρακολουθούνται σε 24ωρη βάση και βρίσκονται μακριά από πηγές ραδιοϊσοτόπων και ιονίζουσας ακτινοβολίας.