βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Συλλογή VSELS (VSELs) Πολύ Μικρά Εμβρυϊκού Τύπου Βλαστοκύτταρα

Τα μικρού μεγέθους εμβρυικά βλαστοκύτταρα (Very Smal lEmbryonic Like stem cells-VSELs) αποτελούν αρχέγονα πολυδύναμα κύτταρα ιδιαίτερα μικρού μεγέθους με χαρακτηριστικά εμβρυικών κυττάρων τα οποία πρόσφατα απομονώθηκαν επιτυχώς από το ομφάλιο αίμα (1). Τα κύτταρα αυτά αναμένεται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το ίδιο το παιδί και σήμερα αποτελούν το σημαντικότερο πλεονέκτημα της ιδιωτικής φύλαξης. Από τα κύτταρα αυτά πειραματικά έχουν δημιουργηθεί  κυτταρικές σειρές  με σκοπό τη διόρθωση της λειτουργίας τους, στις περιπτώσεις που ανεπαρκούν ή τραυματιστούν προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον οι βαριές επεμβάσεις των μεταμοσχεύσεων οργάνων. Η παρουσία τους στο ομφαλικό αίμα καθιστά επομένως δυνατή τη χρήση τους σε θεραπείες της αναγεννητικής ιατρικής, πέραν των κλασικών εφαρμογών του ομφαλικού αίματος στην αιματολογία. Μέχρι σήμερα έχει περιγραφεί η επιτυχής μετατροπή τους σε καρδιακά κύτταρα, κύτταρα των πνευμόνων, σε ωάρια και σπερματοζωάρια και πρόδρομα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα. Τα VSELsαποτελούν μία νέα κατηγορία βλαστοκυττάρων του ομφάλιου αίματος, πλέον αρχέγονων των αιμοποιητικών, των οποίων η απομόνωση με τα μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα απομόνωσης δεν ήταν δυνατή, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους.

1Kucia M, Halasa M, Wysoczynski M, Baskiewicz-Masiuk M, Moldenhawer S, Zuba-Surma E, et al. Morphological and molecular characterization of novel population of CXCR4+ SSEA-4+ Oct-4+ very small embryonic-like cells purified from human cord blood: preliminary report. Leukemia. 2007; 21:297–303

2RatajczakJ, Zuba-SurmaE, KlichI, LiuR, WysoczynskiM, GrecoN, KuciaM, LaughliMJ, RatajczakMZ.Hematopoietic differentiation of umbilical cord blood-derived very small embryonic/epiblast-like stem cells.Leukemia.2011; 25(8):1278-85